تولید بازی های رایانه ای جدی (آموزشی) با استفاده از موتور بازی سازی یونیتی.

همچنین موسسه بازی پژوهی مهر و ماه در دو حوزه ی فوق الذکر آماده همکاری با موسسات و پژوهشکده ها می باشد.