طراحی و ایده پردازی ردر دو زمینه بازی های جدی (آموزشی) و بازی با هدف آموزش مفاهیم دینی، قرآنی و سبک زندگی اسلامی.

همچنین موسسه بازی پژوهی مهر و ماه در دو حوزه ی فوق الذکر آماده همکاری با موسسات و پژوهشکده ها می باشد.