جان دانا در جز یره

ماجراجویی بزرگ خودت را شروع کن و به قهرمان بازی بپیوند! جان دانا و پدرش جان بابا در شهر کوچک سمرقندون زندگی می کنند که شهردار زورگوی اونجا یعنی هیکل خان اون ها رو به جزیره ای اسرارآمیز تبعید می کنه. در مسیر بازی با شخصیت های مختلفی همچون هیکل خان ، سربازان قلعه و